Algemene voorwaarden Pest Control Support

Algemene voorwaarden Pest Control Support

De heer P. Hollander handelend onder de naam Plaagdierbestrijding het Gooi tevens handelend onder de naam Pest Control Support (hierna: Pest Control Support) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57528233 en is gevestigd aan de Graaf Gerolf 16, 1276 ML te Huizen.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Pest Control Support.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de Diensten die Pest Control Support aanbiedt zijn het gebruik van de Pest Control Support ter controle, onderhoud en vaststelling van plaagdieren, het geven van trainingen met betrekking tot het behandelen en tegengaan van plaagdieren en het uitvoeren van risicoanalyses.
 5. Pest Control Support: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Pest Control Support heeft aangesteld, projecten aan Pest Control Support heeft verleend voor Diensten die door Pest Control Support worden uitgevoerd, of waaraan Pest Control Support een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Pest Control Support , alsmede voorstellen van Pest Control Support voor Diensten die door Pest Control Support aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Pest Control Support waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Pest Control Support Software: Software waarmee Opdrachtgever inspecties kan registeren, hierna: Software.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Pest Control Support, elke Overeenkomst tussen Pest Control Support en Opdrachtgever en op elke dienst die door Pest Control Support wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Pest Control Support aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Pest Control Support is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Pest Control Support niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Pest Control Support gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Pest Control Support is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Pest Control Support het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Pest Control Support gegronde reden te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Pest Control Support zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Plaagdierbestrijding het Gooi niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Pest Control Support heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan Pest Control Support te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Pest Control Support heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Pest Control Support is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Pest Control Support wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Pest Control Support wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Pest Control Support is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans de duur zoals in de offerte c.q. het Aanbod vermeld, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Pest Control Support van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Pest Control Support kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Pest Control Support ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Pest Control Support tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Pest Control Support is hierbij leidend.
 6. Opdrachtgever kan een reeds tot stand gekomen Overeenkomst tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Voor zover annulering plaatsvindt binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht, is Opdrachtgever gehouden het volledige offertebedrag te vergoeden, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de voortijdige beëindiging en vrijwaart Pest Control Support voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van derden, waaronder tevens verstaan het verbeuren van eventuele boetes vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 8. Zowel Opdrachtgever als Pest Control Support kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Pest Control Support nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Pest Control Support zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Pest Control Support staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Pest Control Support de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Pest Control Support aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Pest Control Support heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Pest Control Support niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Pest Control Support, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Pest Control Support is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Pest Control Support Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Pest Control Support aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Pest Control Support of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Pest Control Support recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Pest Control Support verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Pest Control Support niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Pest Control Support is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Pest Control Support verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Pest Control Support voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Pest Control Support kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Pest Control Support gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Pest Control Support.
 4. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van (preventie) maatregelen en het onderhoud en de controle hiervan.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Pest Control Support verstrekte informatie, het gebruik en toegang van de Diensten. Opdrachtgever verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken binnen de limieten van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 6. Opdrachtgever kan zelf via de Software gegevens over de inspectie invoeren.
 7. Pest Control Support is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ten gevolge van het gebruik of misbruik van enige identificatie- en/of toegangscodes behoudens het geval dat het gebruik of misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen of nalaten van Pest Control Support.

Artikel 8 Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Pest Control Support een training in ongediertepreventie verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
 2. De training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Pest Control Support. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Pest Control Support is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
 3. De inhoud van de door Pest Control Support aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Pest Control Support de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Pest Control Support schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst

Artikel 9 Gebruik software

 1. Met de Software kunnen de inspecties betrekking hebbende op de plaagdierbestrijding/beheersing geregistreerd worden. Vervolgens kan er aan de hand van de inspecties eenvoudig een rapportage opgemaakt worden.
 2. Opdrachtgever dient zich voorts te onthouden van elke vorm van onrechtmatig gebruik van de Software, dan wel gedragingen welke schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de diensten en/of onderneming van Pest Control Support .
 3. Opdrachtgever dient een volledige naam en e-mailadres door te geven aan Pest Control Support.
 4. Het account of inloggegevens mogen alleen worden uitgegeven buiten de onderstaande kring van de Opdrachtgever door een voorafgaand overleg met goedkeuring door Pest Control Support. Als Plaagdierbestrijding het Gooi langdurige of frequente inbreuken door Opdrachtgever op de bepalingen in dit artikel ontdekt, behoudt Pest Control Support zich het recht voor om de levering c.q. het gebruik van de Software op te schorten. In het geval van herhaalde schendingen heeft Pest Control Support het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te ontbinden, in welk geval Opdrachtgever geen recht heeft op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.
 5. Pest Control Support zal te allen tijde alles in het werk stellen om de levering van de Software op een optimale manier uit te voeren. Indien de levering van deze diensten toch op enig moment wordt onderbroken, bijvoorbeeld door een technische en/of internetstoring, heeft Opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling of korting noch om zijn betalingsverplichtingen jegens Pest Control Support te verrekenen en/of op te schorten. De verplichting van Opdrachtgever om vergoedingen te betalen blijft van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en zijn Opdrachtgevers de diensten daadwerkelijk gebruiken.
 6. Pest Control Support is gerechtigd om de (delen van) haar aanbod en de inhoud van haar diensten uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Pest Control Support zal alleen inhoud aanpassen of verwijderen als dit in het voordeel van de inhoud is (bijvoorbeeld wanneer verouderde inhoud wordt bijgewerkt).
 7. Pest Control Support stelt aan Opdrachtgever de Software gedurende de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het gebruiksrecht is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-(sub)licentieerbaar. Het gebruiksrecht is beperkt tot gebruik door tot Opdrachtgever en zijn eigen werknemers, gebruik door derden is uitdrukkelijk verboden. Her is Opdrachtgever voorts verboden de Software te verhuren, verkopen, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen.
 8. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever bevat uitsluitend de objectcode van de Software De broncode van de Software en eventuele technische documentatie wordt niet aan klant ter beschikking gesteld. Opdrachtgever dient de overeengekomen beperkingen stipt na te leven.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Pest Control Support is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Pest Control Support, Pest Control Support een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Pest Control Support voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Pest Control Support opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Pest Control Support haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Pest Control Support is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Pest Control Support.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Pest Control Support zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Pest Control Support meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of data wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Pest Control Support of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Pest Control Support recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Pest Control Support schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Pest Control Support bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Pest Control Support gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering en Opdrachtgever niet voldaan heeft niet voldaan aan de betalingsverplichting van de voorgaande fase, is Pest Control Support gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Pest Control Support spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Pest Control Support.
 6. De aard van de werkzaamheden van Pest Control Support brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Pest Control Support nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Pest Control Support.
 7. Opdrachtgever kan de Software zelf installeren. Opdrachtgever aanvaardt de Software ‘as is’, in de staat waarin de Software zich op het moment van aflevering bevindt.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Pest Control Support gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Pest Control Support de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Pest Control Support verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Pest Control Support tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Pest Control Support op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Pest Control Support heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Pest Control Support gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Pest Control Support is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Pest Control Support is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Pest Control Support te vergoeden voor elk financieel verlies dat Pest Control Support lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 Performance en verhuizing datacentrum

 1. De Software moet voor het probleemloos kunnen functioneren op een nieuw besturingssysteem van Android of iOS worden geïnstalleerd.
 2. Opdrachtgever heeft een stabiele internetverbinding nodig om de software zonder problemen te gebruiken.
 3. Opdrachtgever wordt geadviseerd om de laatste versie van de door hem/haar gebruikte internetbrowser te gebruiken voor een optimaal servicepack en de juiste veiligheidsupdate(s), alsmede het installeren van (hulp)Software en het aanpassen daarvan.
 4. Pest Control Support is gerechtigd om het datacentrum en/of co-locatieruimte dat door Pest Control Support wordt gebruikt, te verhuizen alsmede de door haar te verrichten diensten te onderbreken ten gevolge van deze verhuizing, indien deze verhuizing noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Software. Pest Control Support zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden met Opdrachtgever.
 5. Een onderbreking van de diensten ten gevolge van een verhuizing, kan niet aangemerkt worden als “downtime” indien Pest Control Support een Opdrachtgever tenminste 5 dagen voorafgaand aan de verhuizing heeft geïnformeerd over de verhuizing. Pest Control Support is niet gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever ten gevolge van deze “downtime”.
 6. Pest Control Support staat er niet voor in dat de Software en/of de Software zonder onderbrekingen of foutloos functioneert. Pest Control Support spant zich in om de door Opdrachtgever gemelde gebreken binnen 10 werkdagen nadat deze aan Pest Control Support zijn gemeld, en welke Software door Pest Control Support is ontwikkeld, te herstellen.
 7. Pest Control Support staat er niet voor in dat de Software en/of Software tijdig wordt aangepast aan relevante wet- en regelgeving indien zich wijzigingen hebben voorgedaan. Pest Control Support zal zich echter maximaal inspannen om tijdige aanpassing te realiseren. Bij niet tijdige aanpassing door Pest Control Support, is My-Connect niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
 8. Indien ten gevolge van “downtime” de Software niet gebruikt kan worden is Pest Control Support hiervoor niet aansprakelijk. Onder downtime wordt verstaan het niet beschikbaar zijn van de Software en/of Software langer dan 1 dag (24 uur). Pest Control Support zal als goed opdrachtnemer zoveel mogelijk zorgdragen voor het kunnen uitvoeren van haar dienstverlening.
 9. Pest Control Support is steeds gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software tegen onrechtmatig gebruik en/of misbruik, of het op een andere wijze gebruiken dan tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17 Gebruik en onderhoud Software

 1. Pest Control Support stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking in het kader van de SaaS-dienst. Het recht tot gebruik van de Software is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Het gebruik van de Software door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Pest Control Support aangepast worden.
 3. Pest Control Support is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Software door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 4. Opdrachtgever mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
 5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Software, dan wel de Software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Pest Control Support. Pest Control Support is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.
 7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Pest Control Support uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 8. Indien overgekomen, zal Pest Control Support onderhoud verrichten aan de Software De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Pest Control Support onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de Diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Software schriftelijk te melden aan Pest Control Support , waarna Pest Control Support Overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Pest Control Support gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 10. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Pest Control Support.
 11. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Pest Control Support, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Software
 12. Ten behoeve van het onderhoud is Pest Control Support bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Software door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 13. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Pest Control Support gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Pest Control Support zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 14. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht Pest Control Support steeds onverwijld te informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 15. Pest Control Support is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Pest Control Support aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Pest Control Support niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
 16. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Opdrachtgever zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Beschikbaarheid Software

 1. Pest Control Support zal het nodige onderhoud aan de Software verrichten. Pest Control Support streeft ernaar om zich in te spannen de Diensten en de toegang tot de Software hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever.
 2. Pest Control Support zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. Pest Control Support is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
 3. Pest Control Support is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Software, het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten. Pest Control Support is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Software te kunnen waarborgen.
 4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal Pest Control Support zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Diensten.
 5. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan anderen of de servers van Pest Control Support schade wordt toegebracht.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Pest Control Support voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Pest Control Support is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Pest Control Support gerechtigd naar eigen inzicht de Software van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Pest Control Support.
 8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Pest Control Support kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Pest Control Support bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 18 Overmacht

 1. Pest Control Support is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Pest Control Support wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Pest Control Support, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Pest Control Support zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van Software of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Pest Control Support of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Pest Control Support buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Pest Control Support is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 19 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Pest Control Support alleen geacht te bestaan ​​indien Pest Control Support dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Pest Control Support, is Pest Control Support uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Pest Control Support binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Pest Control Support deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Pest Control Support in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Pest Control Support leidt tot aansprakelijkheid van Pest Control Support, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Pest Control Support. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Pest Control Support sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Pest Control Support is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Pest Control Support voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Pest Control Support geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Pest Control Support.
 6. Enige door Pest Control Support opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Pest Control Support.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Pest Control Support is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Pest Control Support opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Pest Control Support. Pest Control Support is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Pest Control Support nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Pest Control Support haar eigen advies.
 9. Pest Control Support is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 10. Pest Control Support is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, Software en/of de software, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website, Software en/of de software.
 11. Pest Control Support staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Pest Control Support verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Pest Control Support vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Pest Control Support binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Pest Control Support.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Pest Control Support en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Pest Control Support bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Pest Control Support is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Pest Control Support opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Pest Control Support steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Pest Control Support op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Pest Control Support zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Pest Control Support niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Pest Control Support aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Pest Control Support vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Pest Control Support vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Pest Control Support is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Pest Control Support en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Pest Control Support een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Pest Control Support onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 21 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Pest Control Support waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Pest Control Support en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Pest Control Support worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Pest Control Support gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en Software waarop de IE-rechten en auteursrechten van Pest Control Support rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pest Control Support. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Pest Control Support opgeleverde zaken, dient Pest Control Support expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Pest Control Support rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Pest Control Support, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Pest Control Support om schade te vorderen.

Artikel 22 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Pest Control Support verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Pest Control Support zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Pest Control Support van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Pest Control Support voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Pest Control Support voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Pest Control Support verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Pest Control Support of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via pieter@pestcontrolsupport.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Pest Control Support de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Pest Control Support zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Pest Control Support en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Pest Control Support heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Pest Control Support en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Gooi en Vechtstreek tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Huizen, 9 juni 2020

Auteursrecht

MKBrecht.nl